Our ADM-Adria approach

V podjetju nudimo unikatno in inovativno storitev “Pristop ALA ADM-Adria”, ki jo sestavlja skupek storitev.

ala ADM – Adria inovativni pristop k stranki

Osnova pristopa je ugotovitev in razumevanju potreb naših strank. Podjetje nudi storitev celovite umestitve poslovne programske rešitve v okolje naročnika – tj. »rešitev na ključ«, pri kateri mora sodelovati projektna skupina naročnika.

Podjetje pri vzpostavitvi rešitve praviloma nudijo celostno storitev – tj. koordinacijo projekta, ki je sestavljen iz naslednjih faz:

(1) analiza obstoječega stanja,

(2) določitev ciljev implementacije rešitve,

(3) načrtovanje projekta in priprava projektnega elaborata,

(4) priprava in izvedba P. o. C (pilotni projekt) ter (morebitna) dopolnitev projektnega elaborata,

(5) izvedba projekta in

(6) vzdrževanje rešitve in podpora ter poprodajne aktivnosti.

Pristop omogočamo, da se način dela spreminja glede na zahteve strank, ki se razlikujejo glede samega poslovanja in interne organizacije dela. Vsekakor je želja pri pristopu osnovne korake oziroma faze ohraniti, saj predstavljajo strukturno delovanje podjetja. Tako se zagotovi uspešno opravljeno delo v predvidenih rokih in znotraj predvidenih časovnih okvirjev.

(1) Analiza obstoječega stanja

ADM – Adria pri predstavitvi poslovnih programskih rešitev izhaja vedno iz potreb in želja svojih poslovnih partnerjev. Pri pogovorih s partnerji se identificirajo ozka grla v delovanju informacijskega sistema, ki se lahko kaže v slabši odzivnosti, zmanjšani preglednosti ali drugi potrebi optimizacije delovanja informacijskega sistema. Glede na tip ozkega grla ter poznavanja delovanja informacijskega sistema stranke se ji nudi pomoč ali rešitev za izboljšanje delovanja informacijskega sistema. Izvede se podrobna in poglobljena analiza stanja informacijskega sistema. Analiza predstavlja smernice zagotavljanja kar največje stopnje združljivosti predlagane tehnične rešitve z obstoječim informacijskim sistemom stranke.

Področja dela, za katere posedujemo ekspertna znanja, se nanašajo na problematiko, ki jih rešujejo produkti palete proizvajalcev Quest Software Inc. in One Identity Inc. (Solutions).

Ob identifikaciji ozkega grla pri stranki  se pripravi predstavitev problematike ter predlog in pregled rešitev, ki lahko stranki pomagajo pri reševanju ovire v prostem delovanju informacijskega sistema.

(2) Določitev ciljev implementacije in (3) načrtovanje projekta in priprava projektnega elaborata

Glede na opravljeno in predstavljeno analizo informacijskega sistema stranke se pripravi predlog tehnične rešitve, pri čemer se poleg reševanja identificirane problematike upošteva tudi velikost in obseg uporabe rešitve (sizing). Velikost in obseg, ter jasno določeno izhodiščno stanje ter jasno določeno in potrjeno končno stanje (cilji) predstavljajo dovolj močno izhodišče za pripravo projektnega elaborata.

Na podlagi določenih ciljev se izvede načrtovanje poteka projekta in priprava projektnega elaborata, ki vključuje nabor potrebnih funkcionalnosti rešitve ter jasno določen in razumljiv obseg ter vsebino glede pričakovane rešitve. Elaborat pregleda in potrdi naročnik.

Stranka in njeno zadovoljstvo je za zaposlene v družbi ADM Adria osnovnega pomena. Enako se pričakuje od strank.

Pri izbiri partnerja za izvedbo implementacije izbrane rešitve je strankam na voljo: (1) sodelovanje neposredno s podjetjem ADM Adria; (2) sodelovanje s strokovno ekipo proizvajalca; (3) sodelovanje s partnerji proizvajalca po priporočilu podjetja ADM – Adria ali po priporočilu stranke; (4) kombinacija – sodelovanje z mešanim timom.

Faza načrtovanja projekta in priprave projektnega elaborata se zaključi s podpisanim dogovorom o sodelovanju ter izbiro partnerja za izvedbo projekta.

(4) Priprava in izvedba P.o.C. (pilotnega projekta)

Izvedba pilotnega projekta (P.O.C. – Proof of Concept) pri stranki je projektna faza, od katere se odstopi samo in zgolj na izrecno željo stranke. Predstavlja fazo kjer se rešitev postavi na testnem okolju in s testnimi podatki, ki  predstavljajo nabor in obseg okolja, primerljivega produkcijskemu okolju stranke.

Izvedba P.o.C. predstavlja pomembno fazo, saj se v njej odrazijo morebitne tehnične pomanjkljivosti, ki jih je potrebno pred izvedbo projekta odpraviti ali pa dodatno preveriti.

Faza priprave in izvedbe pilotnega projekta se konča z izjavo o uspešno izvedenem pilotnem projektu (P.o.C.), ki ga podpiše stranka. Izjava vsebuje ugotovitve ter morebitna tehnična dopolnila projektnega elaborata.

Izvedba projekta je osnovana na izvedbi P.o.C. in dopolnil projektnega elaborata.

(5) Izvedba projekta

Izvedba projekta se izvede glede na časovni termin, kot je določen v projektnem elaboratu. Vključenost podjetja ADM Adria v fazo izvedbe projekta je odvisna od želja in zahtev stranke. Vsekakor pa je vloga podjetja ADM Adria, da zagotovi za izvedbo projekta vso potrebno strokovno in kadrovsko pomoč.

V primeru, da se stranka odloči za izvajanje projekta preko partnerskega podjetja, ADM Adria bdi nad izvajanjem projekta, vključi pa se po potrebi ob predhodnem dogovoru s stranko.

Faza izvedbe projekta se zaključi s podpisom zaključnega poročila projekta, ki velja kot prevzemni zapisnik delujoče rešitve.

(6) Vzdrževanje rešitve in podpora ter poprodajne aktivnosti

Vzpostavljena rešitev predstavlja delujočo celoto v smislu procesa dela ter tehnične rešitve, ki je vzpostavljena in podpira poslovni proces. Seveda to predstavlja zgolj zaključek projekta, kar pomeni, da se z uporabo rešitve pojavi nov proces.

Uporabna vrednost rešitve se prične kazati šele z njeno uporabo – ta filozofija je ključna v samem odnosu do stranke.

Proces vzdrževanja rešitev predstavlja tako vzdrževanje poslovnih programskih rešitev (zagotavljanje aktualnih različic programske opreme), kot tudi redno komuniciranje in posvetovanje s stranko glede zadovoljstva s samo rešitvijo ter možnostmi dodatne uporabnosti.

Faza vzdrževanja rešitve in podpore se prične s podpisom vzdrževalne pogodbe.

ADM Adria
Average rating:  
 0 reviews