Naš ala ADM-Adria pristop

Način dela ADM Adria je osnovana na pristopu družbe pri ugotavljanju in razumevanju potreb naših partnerjev. Način dela, s katerim dostopamo do naših partnerjev je osnovan na 6 fazni lestvici, ki je sestavljena, kot sledi:

 1. Faza: Predprodajne aktivnosti
 2. Faza: Načrtovanje izvedbenega projekta
 3. Faza: Dogovor o sodelovanju in izbira partnerja
 4. Faza: Izvedba pilotnega projekta (P.o.C)
 5. Faza: Izvedba projekta
 6. Faza: Poprodajne aktivnosti

Našim strankam seveda omogočamo, da se način dela spreminja glede na njihove zahteve glede poslovanja in interne organizacije dela, vsekakor pa želimo osnovne korake oziroma faze ohraniti, saj predstavljajo našo interno strukturo, ki zagotavlja uspešno opravljeno delo s predvidenimi roki in znotraj predvidenih časovnih okvirjev.

Predprodajne aktivnosti / Vloga podjetja ADM Adria pri določanju smernic poslovnih partnerjev

ADM Adria pri predstavitvi svojih rešitev izhaja vedno iz potreb in želja svojih poslovnih partnerjev. Pri pogovorih s partnerji identificiramo ozka grla v delovanju informacijskih sistemov, ki se lahko identificirajo ali v slabši odzivnosti, zmanjšani preglednosti ali drugi potrebi po optimizaciji delovanja informacijskega sistema. Glede na tip ozkega grla ter poznavanje delovanja in informacijskega sistema strank, jim ponudimo pomoč ali rešitev pri izboljšanju odzivnosti informacijskega sistema. Področja dela, za katere posedujemo ekspertna znanja se nanašajo na problematiko, ki jih rešujejo produkti palete Dell Software (glej rubriko Rešitve).

Ob identifikaciji ozkega grla pri stranki, pripravimo predstavitev problematike ter predlog in pregled tehnične rešitve, ki bi stranki pomagala pri reševanju ovire v prostem delovanju informacijskega sistema.

Predprodajna faza je končana, ko je identificiran problem in tehnična rešitev, ki lahko pripomore k njegovi rešitvi.

Načrtovanje izvedbenega projekta

Glede na identificiran problem in tehnično rešitev, izvedemo podrobno analizo stanja informacijskega sistema stranke. Analiza predstavlja zagotavljanje kar največje stopnje združljivosti predlagane tehnične rešitve z obstoječim informacijskim sistemom stranke. Analiza informacijskega sistema stranke se evidentira in stranki tudi predstavi. Glede na opravljeno in predstavljeno analizo informacijskega sistema stranke ADM Adria pripravi predlog tehnične rešitve, pri čemer poleg reševanja identificirane problematike upošteva tudi velikost in obseg uporabe rešitve (sizing). Velikost in obseg, ter jasno določeno izhodiščno stanje ter jasno določeno in potrjeno končno stanje predstavljajo dovolj močno izhodišče za pripravo projektnega elaborata.

Faza načrtovanja izvedbenega projekta je končana s pripravljenim in potrjenim projektnim elaboratom,ki vključuje nabor potrebnih funkcionalnosti rešitve ter jasno določen in razumljiv obseg in vsebino glede pričakovane rešitve.

Dogovor o sodelovanju in izbira partnerja

Stranka in njeno zadovoljstvo je za zaposlene v družbi ADM Adria osnovnega pomena. Tudi od naših partnerjev zahtevamo spoštovanje te usmeritve ADM Adria. Pri izbiri partnerja za izvedbo rešitve tako ponujamo strankam:

 • sodelovanje neposredno z ADM Adria
 • sodelovanje z Dell Proffessional ekipo
 • sodelovanje z Dell partnerjem po našem priporočilu ali pa po priporočilu stranke
 • kombinacijo – sodelovanje z mešanim timom

Faza dogovora o sodelovanju je zaključena s podpisanim dogovorom o sodelovanju ter izbranim partnerjem za izvedbo projekta.

Izvedba pilotnega projekta (P.o.C.)

Izvedba pilotnega projekta pri stranki je projektna faza, od katere odstopimo samo in zgolj na izrecno željo stranke. Predstavlja izvedbo (P.O.C. – Proof of Concept), kjer rešitev postavimo na testnem okolju s tesnimi podatki, ki pa predstavljajo nabor in obseg okolja, primerljivega produkcijskemu okolju stranke. Izvedba P.o.C. predstavlja pomembno fazo, saj se v njej odrazijo morebitne tehnične pomanjkljivosti, ki jih je potrebno pred izvedbo projekta odpraviti ali pa dodatno preveriti.

Faza izvedbe pilotnega projekta je končana s podpisom stranke izjave o uspešno izvedenem P.o.C., ki vsebuje ugotovitve ter morebitna tehnična dopolnila projektnega elaborata. Izvedba projekta je osnovana na izvedbi P.o.C. in dopolnil projektnega elaborata.

Izvedba projekta

Izvedba projekta se izvaja glede na časovni termin, kot je določen v dopolnjenem projektnem elaboratu. Vključenost ADM Adria v fazo izvedbe projekta je odvisna od želja in zahtev stranke, vsekakor pa je vloga ADM Adria, da zagotovi, da je pri izvedbi projekta zagotovljena vsa potrebna strokovna in kadrovska pomoč. V primeru, da se je stranka odločila za izvajanje projekta preko partnerskega podjetja, ADM Adria bdi nad izvajanjem projekta, vključi pa se po potrebi ob predhodnem dogovoru s stranko.

Faza izvedbe je zaključena s podpisom zaključnega poročila projekta, ki velja kot prevzemni zapisnik delujoče rešitve.

Poprodajne aktivnosti / Vzdrževanje in podpora

Vzpostavljena rešitev predstavlja delujočo celoto v smislu procesa dela ter tehnične rešitve, ki je vzpostavljena in podpira poslovni proces. Seveda to predstavlja zgolj zaključek projekta, kar pomeni, da se z uporabo rešitve pojavi nov proces.

V podjetju ADM Adria se uporabna vrednost rešitve prične šele z njeno uporabo – to filozofijo uporabljamo za odnos do naših strank. Proces vzdrževanja rešitev ADM Adria predstavlja tako vzdrževanje golih programskih rešitev (zagotavljanje aktualnih različic programske opreme), kot tudi redno komuniciranje in posvetovanje s stranko glede zadovoljstva z rešitvijo ter možnostmi dodatne uporabnosti rešitve.

Faza se prične s podpisom vzdrževalne pogodbe.

  wpChatIcon